5.5. Ludzkie mity

Ludzka świadomość zbiorowa opiera się na informacjach zbieranych poprzez przynależne do niej ludzkie populacje. Na podstawie tych informacji buduje sobie obraz świata.

Aby sobie ten fakt lepiej uświadomić, można dokonać prostej paraleli. Ludzka świadomość zbiorowa działa tak samo, jak ludzka świadomość osobowa. Ludzka świadomość osobowa odbiera sygnały z rzeczywistości poprzez swoje receptory, na przykład receptory dotykowe. W przypadku świadomości zbiorowej rolę tych receptorów przejmują poszczególni ludzie.

Problem powstaje, gdy zamiast prawdziwych informacji ludzka świadomość zbiorowa otrzymuje informacje fałszywe lub te informacje fałszywie interpretuje. Na bazie fałszywych informacji można wykreować tylko fałszywy obraz świata.

Ten fałszywy obraz świata ludzkiej świadomości zbiorowej to ludzkie mity.

Kiedyś mity kreowane były z powodu niedoboru informacji. Ze strzępów informacji na temat dalekich krajów czy własnej historii kreowane były przeróżne wizje światów, stworów czy bogów. Klasycznym przykładem może być mitologia grecka.

Dziś ryzyko tworzenia mitów jest zwielokrotnione poprzez masową percepcję falszywych informacji. Ogromną rolę odgrywają tu środki masowego przekazu. Jeżeli danego dnia pojawi się w nich jakaś wiadomość, to tę wiadomość zarejestruje kilka milionów członków danej świadomości zbiorowej. Sygnał, jaki ludzie ci prześlą do świadomości zbiorowej, jest więc daleko intensywniejszy, niż gdyby miał pochodzić od realnej percepcji rzeczywistości. Świadomość zbiorowa interpretuje więc taki sygnał jako zweryfikowany, niezależnie od tego czy informacja ta jest prawdziwa, czy fałszywa.

Istnieje wiec ryzyko, że świadomość zbiorowa ulegnie schizofrenii. Gdy środki masowego przekazu przekazują fałszywy obraz świata, to świadomość zbiorowa, chąc się w tym fałszywym świecie znaleźć, blokować będzie słabsze sygnały ze świata rzeczywistego.

Generowanie fałszywego obrazu świata można również osiągnąć przekazując uwypukloną „prawdę”. Jeżeli w „wiadomościach” ciągle wałkuje się jakiś wyselekcjonowany temat, to obraz rzeczywistości ulega zafałszowaniu. Świadomość zbiorowa ma wrażenie, że jest to najistotniejszy problem do rozwiązania i kieruje cały swój potencjał rozwojowy na ten temat.

Jest jak z wilkiem i psem. Jak wilk gdzieś zabije kilka owiec, to wszystkie media zajmują się tym tematem, jak zagrożeniem świata. Zupełnie na boku pozostawia się statystyki, które mówią, że na całym świecie psy domowe zabijają wielokrotnie więcej ludzi niż wilki.

Generalnie należy więc stwierdzić, że wprowadzanie do obiegu fałszywych lub fałszywie uwypuklonych informacji jest niezgodne z zasadą wzrostu świadomości. Fakt ten ma szczególny ciężar gatunkowy w przypadku masowego odziaływania. Skutki takiego działania mogą być fatalne, gdyż fałszywy obraz rzeczywistości może się tak dalece utrwalić, iż jedynym sposobem jego eliminacji będzie rozpad świadomości zbiorowej, czyli jej śmierć.