5.2.1.2. Wiedza

Za ludzką wiedzę będziemy uważać wiedzę zebraną przede wszystkim przez świdomość zbiorową. Wiedza ta jest gromadzona w bibliotekach uniwersyteckich, czy też obecnie, na dyskach komputerowych. Wiedza ta jest nauczana głównie w szkołach i na uniwersytetach.

Nauczanie nie oznacza tu niestety harmonizacji. W przypadku osobowym harmonizacja oznacza, iż pojedynczy człowiek widzi i rozumie świat poprzez idee przyswojone w czasie nauki. W szkołach nauka często oznacza najpierw zapamiętać, a potem zapomnieć.

Skutkiem tego jest ogromny dysonans pomiędzy ludzką wiedzą a świadomością osobową.

Inny problem to fakt, że wiedza nadal nie jest ogólnie dostępna. Podział świata na państwa bogate i biedne jest główną przyczyną faktu, że nauczanie nie jest powszechne. Są kraje, gdzie ludzie nadal umierają z głodu. Jak tu rozwiązywać problem powszechnego nauczania, gdy nie rowziązano problemu wyżywienia?

Mając na uwadze zasady Uniwersum, należy podkreślić, że państwa bogate nie dbając o rozwój państw biednych, działają wbrew tym zasadom. W konsekwencji szkodzą w ten sposób samym sobie. Harmonizacja wiedzy oznacza, że wszyscy biorą udział w tym procesie, niezależnie od tego, w jakim kraju żyją. Obowiązuje tu zasada, że jest się mądrym, bo wszyscy inni są mądrzy. Zasadę, że jest się mądrym, bo wszyscy inni są głupi, wyznają tylko głupcy.