4.9. Poczucie stabilności

Świadomość zbiorowa koordynując działania świadomości osobowych, specjalizuje świadomości osobowe w celu określonych zadań. Pojedyncza świadomość osobowa nie może więc realizować wszystkich działań niezbędnych do jej rozwoju. Zadania te musi więc przejąć świadomość zbiorowa. Świadomość osobowa tym chętniej zgadza się na taki podział ról, im wyższe jest jej poczucie stabilności.

Poczucie stabilności wiąże się ze zgodą świadomości osobowej na to, by świadomość zbiorowa realizowała pewne zadania, których świadomość osobowa realizować nie może z powodu przynależności do danej świadomości zbiorowej.

Poczucie stabilności jest więc odzwierciedleniem stanu harmonizacji świadomości osobowych ze świadomością zbiorową.

Im wyższa harmonizacja świadomości osobowych ze świadomością zbiorową, tym chętniej świadomości osobowe rezgnują z realizacji własnych celów na korzyść celów wyznaczanych przez świadomość zbiorową.