4. Stany świadomości

Każda świadomość to projekcja świadomości Uniwersum na przestrzeń rzeczywistą. Funkcjonowanie świadomości podlega szeregu zasadom. Zasady te to z kolei projekcja zasady wzrostu świadomości Uniwersum na wielowymiarową przestrzeń świadomości. Ta wielowymiarowość wynika z faktu, że świadomość jest bytem hierarchicznym tworzącym jednocześnie byty równolegle.

Świadomości równolegle wybierając różne drogi rozwoju konkurują między sobą. Konkurencja ta to implikacja faktu, że gorzej rozwinięte świadomości muszą ustąpić mniejsca lepiej rozwiniętym. Proces ten prowadzi czasami do ogromnych napieć, gdyż każda z wykreowanych świadomości chce trwać wierząc, iż jej model rzeczywistości jest bliższy samospełnieniu. Eskalacja tych napieć w ekstremalnym przypadku prowadzi do wojny świadomości.

Ponieważ wszystkie świadomości realizują jednocześnie to samo zadanie, panuje między nimi pewna wspólnota. Wspólnota ta, to chęć do harmonizacji, która jest niczym innym jak wspólnym określaniem celu rozwoju. Tak naprawdę, to konkurencja jest pozorna, a jej celem jest weryfikacja poprawności wybranego kierunku rozwoju.

Każda świadomość postrzega siebie samą poprzez szereg stanów. Stany te pozwalają świadomości dokonać samooceny tak, by świadomość mogła odpowiednio kierować swoim rozwojem. Stany te mają wymiar fizyczny, są więc mierzalne.