3.6.2. Harmonizacja świadomości

Pomiędzy świadomością i jej strukturą „Ja” istnieje luka informacyjna. Luka ta wynika z trudności komunikacyjnej między świadomością a jej strukturą „Ja”.

Świadomość budowana jest od dołu. Wszystkie ośrodki wibracji są nośnikami idei. Obraz rzeczywistości, którym dysponuje świadomość, to interferencja tych idei. Świadomość leży więc pomiędzy nośnikami informacji. Poszczególne części świadomości harmonizują ze sobą lepiej lub gorzej, tworząc nowe idee. Idee te rozprzestrzeniają się w świadomości niekoniecznie poprzez struktury „Ja”.

„Ja” nie mogąc w pełni zharmonizować się ze świadomością, dysponuje w danym momencie tylko częścią tej informacji.

Cała trudność polega więc na tym, jak zharmonizować świadomość z „Ja” tak, by „Ja” dysponowało pełną informacją danej świadomości i reagowało właściwie na potrzeby rozwojowe świadomości.

Proces ten to harmonizacja świadomości, a jej celem jest samoświadomość.

Proces ten można przyrównać do procesu budowy orkiestry. Dyrygent kierując orkiestrą, harmonizuje ją. Wszelkie próby i koncerty to kroki w kierunku wytworzenia wspólnych zależności pomiędzy poszczególnymi muzykami i pomiędzy muzykami a dyrygentem. W procesie tym, niejako przy okazji, wytwarza się samoświadomość orkiestry. Na koncu tej drogi dyrygent i orkiestra stanowią jedną całość, którą scala muzyka.